allmänna villkor

Allmänna villkorAllmänna villkor för festvåning & sällskapsarrangemang på Labbsand & Karlskoga Wärdshus för arrangemang över 30 deltagare.

1. Definitioner m m
Här avses med beställare den person - juridisk eller fysisk - som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Med företag avses Labbsand & Karlskoga Wärdshus som levererar arrangemanget.
Ett sällskapsarrangemang föreligger när en kund förbeställt visst antal platser i vår restaurang. Sällskapsarrangemang förekommer också när en kund förbeställt en aktivitet eller ett arrangemang enligt särskilda önskemål.
Om inte särskilda bestämmelser avtalas gäller dessa regler som bör biläggas bekräftelsen.

2. Beställning
Beställningen kan ske muntligen eller skriftligen. Företaget ska skriftligen via e-post eller brev, bekräfta mottagandet av en beställning, för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller företaget.
Vid bekräftelsen bör priset noga anges och vad som beställts t ex lokaler, möbler, utrustning, antalet deltagare, måltider och förfriskningar, eventuella transporter, tider för tillträde samt eventuella övriga särskilda önskemål.
Beställningen kan preliminärbokas fram till 6 månader innan arrangemangets start. Därefter annulleras eller bekräftas bokningen i samråd mellan beställaren och företaget. Vid bekräftelse av bokningen utgår en förskottsfaktura.

3. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilda önskemål t.ex. anpassning av inredning, särskilda säkerhetsarrangemang eller utökat tillstånd för servering av alkohol senare än 01.00 skall detta framföras redan i samband med beställningen, för detta tillkommer extra debitering.

4. Avbeställning
Om antalet deltagare minskas med mer är 10% senare än 4 veckor före det att arrangemanget skall äga rum, skall beställaren, för minskningen av antalet deltagare därutöver, ersätta företaget med 75% av värdet av beställningen.
Ersättningsskyldigheten vid avbeställning kan jämkas med hänsyn till om företaget har kunnat sälja det som avbeställts till annan beställare och med beaktande av företagets kostnader.
Om företaget drabbas av särskilda kostnader till följd av avbeställningen, skall dessa ersättas till fullo av beställaren.
Detta gäller endast om avbeställningen skett senare än fyra veckor före arrangemanget, såvida inte annat avtalats partnerna emellan.

5. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig ska beställaren informera företaget om detta.
Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren erlägga full likvid senast 10 dagar från fakturadatum eller enligt överenskommelse. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta med gällande diskonto +8% från förfallodagen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

6. Förskott
Företaget begär förskottsbetalning vid bekräftelse av bokningen med 10% av bokningsvärdet. Erläggs ej förskottsbetalningen inom avtalad tid är inte beställningen bindande för företaget.
Vid avbeställning före 12 veckor det att arrangemanget skall äga rum, utbetalas hela förskottsbeloppet åter till beställaren.
Sker avbeställningen efter 12 veckor erhåller företaget hela det förskottsbetalda beloppet. Skulle tvist om beställarens ersättningsskyldighet uppkomma, har företaget rätt att innehålla förskottsbetalningen upp till omtvistat belopp till dess tvistefrågan avgjorts.

7. Ansvar för egendom/vållande av skada
Företaget har ingen strikt ansvar för egendom som förvaras i företagets lokaler. Annan skada som vållas beställaren genom försummelse från företagets sida skall ersättas. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dennes gäster genom försummelse vållar företaget.

8. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9. Tvister
För att lösa tvister eller oklarheter vid tillämpning av dessa regler står Visitas Ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande

Klicka här om du vill hämta allmänna villkor som PDF-fil